Programa Insire

Aeiga leva a cabo o módulo UF0124: iNTERRELACIÓN, COMUNICACIÓN E OBSERVACIÓN COA PERSOA DEPENDENTE E A SÚA CONTORNA.(80 horas)

Data: 15 de febreiro- 8 de marzo de 2016.

Lugar: Centro Sociocultural de Fontiñas.

web a5

PROGRAMA IN-FORMATE

Aeiga leva a cabo o curso “Coidados do menor e inmersión lingüistica”.

LUGAR: Concello de Lalín

DATAS: 3, 4, 6, 10 e 11 de marzo.No Centro Sociocomunitario Joaquín Lóriga s/n de 9:00 a 14:00 horas.Cartel novo

Xornada de Emprendemento

Os vindeiros días 26 e 27 de novembro e 3 e 4 de decembro, Aeiga, imparte unha Formación de Emprendemento e das Empresas de Inserción.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Edificio Cersia (Rúa Alcalde Raimundo López Pol s/n-Santiago de Compostela)

HORARIO: 16:00 a 21:00 horas.

A inscripción é de balde.

Mais información: aeigagalicia@gmail.com ou no teléfono 881 95 74 52.

 

Imagen3

 

 

 

 

Programa Insire

A Asociación de Empresas de Inserción de Galicia comeza este vindeiro día 9 de outubro o curso MF1088_1:”Técnicas e procedementos de Limpeza con utilización de maquinaria”.

LUGAR:Centro Sociocultural de Vite e Casa das Asociacións de Benestar Social.

DATA: 9 de outubro-16 de novembro en horario de 9:00-14:00 horas.

Imagen1

Programa In-Formate

Aeiga leva a cabo o Curso “DEREITO LABORAL E RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS NA ADOLESCENCIA”

LUGAR: Concello de Lalín

DATAS: 27 e 28 de xullo.Duración 10 horas

Imagen1

ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO

AEIGA dentro da formación do “PROGRAMA INSIRE”  vai a impartir o seguinte curso:

UF0122: MANTEMENTO E REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DAS PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO

 INICIO: 13 DE ABRIL DE 2015-REMATE: 22 DE MAIO DE 2015   (135 HORAS)

LUGAR: Centro Sociocultural de Fontiñas e Centro Sociocultural de Vite en Santiago de Compostela

  Horario: 9:00-14:00

 

FOMENTO DA IGUALDADE A TRAVÉS DAS TICS

Aeiga en colaboración co Concello de Santiago pon en macha un curso básico de informática e igualdade orientado á busca de Emprego; terá lugar no Centro sociocultural de Vite, os días 23, 24, 25, 26 e 27 de febreiro de 9:00 a 14:00 hs. 

 

 

AEIGA ORGANIZA DENTRO DO PROGRAMA INSIRE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE II

AEIGA, en colaboración cos equipos de Inclusión de Lalín e Noia, organiza formación para preparación das probas de Competencias Clave II, dirixida aos usuarios do II Plan de Inclusión.

PROGRAMA INSIRE: COMPETENCIAS CLAVE II

COMPETENCIAS CLAVE

AEIGA ORGANIZA OBRADOIROS DE FORMACIÓN DENTRO DO PROGRAMA INSIRE

AEIGA, en colaboración cos equipos de Inclusión de Arzúa, Lalín, Ames e Santiago, organiza Obradoiros de Formación dirixidos aos usuarios do II Plan de Inclusión.
Os Obradoiros terán lugar en Sigüeiro (Oroso) o 17, 18, 24 e 26 de setembro; en Cuntis o 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 de outubro; en Ordes o 29 e 31 de outubro; en Padrón o 28, 29, 30 e 31 de outubro e 4, 5, 6 e 7 de novembro; en Santiago o 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 e 27 de novembro e 2, 4 de decembro.

A Asociación de Empresas de Inserción de Galicia continuando no seu traballo de inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social organiza os presentes Obradorios de Formación dentro do seu “Programa Insire”
O Programa Insire enmárcase dentro das actividades de apoio ás empresas de inserción no establecemento de itinerarios de inserción personalizados e accións formativas dirixidas a persoas en situación de exclusión sociolaboral incorporadas a empresas de inserción laboral, coa novidade de que tamén vai dirixido a traballar cos equipos de inclusión social de Galicia para a mellora da formación das persoas en situación ou risco de exclusión social (que son os posibles usuarios das empresas de inserción)

OBXECTIVOS DO OBRADOIRO:
• Formar ós usuarios en habilidades sociais e orientación e preparación para a busca de empre-go .
• Proporcionarlles unha orientación na busca de emprego (elaboración dun Cv, Carta de presenta-ción ,presentación a entrevistas…..)
• Proporcionar coñecementos básicos en materia laboral (contrato, nómina, finiquito, dereitos e deberes laborais básicos)
• Iniciación en materia de igualdade (igualdade no traballo, igualdade oportunidades,etc)
• Dereitos de conciliación da vida laboral e fami-liar.
• Iniciar un proceso formativo tanto para os traballadores en inserción das Empresas de inser-ción como para persoas en situación ou risco de exclusión social,como posibles traballadores das empresas de inserción Laboral.

PROGRAMA:
Modulo formativo 1:
1.Socialización e habilidades sociais:
• Socialización e habilidades sociais.
• O mercado laboral, novos xacementos de emprego.
• Traballo en equipo.
• A participación Social.
• A xestión do tempo.
2.Igualdade entre homes e mulleres:
• O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación.
• Igualdade de trato e oportunidades no ámbito laboral.
• Igualdade de trato no acceso a bens e servizos e o seu suministro.
3.Dereito Laboral Básico:
• O contrato.
• A nómina.
• O Finiquito.
• Dereitos Laborais Básicos.
4.O emprendemento outra idea para o emprego:
• Como se crea una empresa.
• Ideas básicas para o estabrecemento de una empresa.

Módulo2: Búsqueda de Emprego
1.Situación na busca de Emprego:
Carta de Presentación
• Definición
• Estrutura
• Recomendacións.
Currículo Vitae
• Definición
• Estrutura
• Recomendacións
• Entrevista (Video de entrevistas de traballo)

Módulo 3: Dereito laboral
1.Dereito Laboral
• Dereitos e deberes derivados do contrato de traballo.
• O salario e as garantías salarias.
• O tempo de traballo.
• Extinción do contrato de traballo.
• Faltas e Sancións.

folleto insire aeiga

CURSO “PROGRAMA IN-FORMATE”

FORMACIÓN

CURSOS “INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA A VIDA COTIÁ DAS MULLERES INMIGRANTES”

inmersionlinguistica

+Información