XORNADA INFORMATIVA SOBRE EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL USC

Aeiga levará a cabo a Xornada Informativa sobre Empresas de Inserción Laboral USC.

Lugar: Facultade de Ciencias económicas e Empresariais (Campus Norte, Av. do Burgo das Nacións, s/n, 15782) Santiago  de Compostela.

Datas: 16 e 17 de novembro de 2016.

imagen8

ARROUPA ABRE SU TIENDA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

La tienda de Santiago

En la tienda de Santiago se vende ropa de segunda mano y restos de stock, para hombre, mujer y niño, complementos, calzado y bolsos, así como campañas de ropa de hogar. La iniciativa, que está promovida por Cáritas Diocesana de Santiago a través de Arroupa, dispone de un local ubicado en Rúa Casas Reais,6, de 73 m2, de atención al público y almacén. La ropa que se ofrece es nueva o con muy poco uso, en precios especiales y muy competitivos teniendo en cuenta la calidad y la marca. El precio de la ropa va de los 50 céntimos a los 9,95 euros, excepto prendas especiales, el precio medio de las prendas está fijado 4 euros .

La de Santiago de Compostela es la tercera de las tiendas de estas características que abrieron sus puertas. Las otras dos están instaladas en A Coruña y Pontevedra.

Formación COIDADOS DO MENOR E INMERSIÓN LINGÜISTICA

Aeiga levará a cabo o curso “Coidados do menor e inmersión lingüística”.

Lugar: Concello de Lalín

Datas: 15, 16, 17, 22 e 23 de novembro de 2016

 

ARTÍGO REVISTA Nº 23 xullo 2016 – Publicación trimestral da Federación Galega de Municipos e Provincias

artigo-fegam

As empresas de inserción laboral, unha política activa de emprego eficaz e con futuro

As administracións públicas teñen á súa disposición un modelo de política activa de emprego eficaz e eficiente que amosa ano a ano a súa amortización económica pero, sobre todo, social

Nestes últimos anos, asistimos a unha sesión permanente de inestabilidade eco­nómica que sacudiu o financiamento de proxectos de toda índole. Actualmente, e tras este varapau, vivimos un período de adaptación que nos esixe buscar alter­nativas novas cun carácter eficiente, sen que isto non supoña unha mingua nas po­líticas de cohesión social e que favorezan as políticas activas de emprego.

A dificultade de acceso á formación e inserción laboral é un dos escenarios co­múns que se atopan as persoas en risco de exclusión social. Por iso, é esencial unha implicación activa por parte das adminis­tracións públicas, mediante as súas capaci­dades e medios dispoñibles, que permitan aliviar esta situación. Así pois, a eficiencia nas accións das entidades de carácter pú­blico dirixidas a promover o emprego e na inserción social, obedecerá aos modelos de cohesión social e aos esforzos que execu­ten dentro das súas competencias.

En Galicia, as empresas de inserción supoñen unha iniciativa de carácter empresarial, que apostan polo desenvol­vemento social e medio ambiental como ferramenta de traballo na prestación de servizos profesionais, pero, sobre todo, se presenta como ese modelo de actuación en materia de inserción socio-laboral que permite o acceso ao mercado de traba­llo, a través da contratación de persoas en risco de exclusión, para atender aos traballos ou servizos concertados coas entidades públicas ou privadas.

As iniciativas desenvolvidas polas empresas de inserción en relación ás administracións públicas en Galicia son numerosas, e su­poñen un apoio importante chegando a plasmar na Lei 14/2013, de 26 de decembro, de racionalización do sector público autonó­mico da Xunta de Galicia, no seu artigo 26. Nela establécese a reserva de contratos a centros especiais de emprego e empresas de inserción socio-laboral un límite mínimo do 3 % e máximo do 5 % do importe dos contra­tos adxudicados no exercicio orzamentario inmediatamente anterior mediante contratos menores ou procedementos negociados por razón da contía.

Desde a Asociación de Empresas de Inserción de Galicia -AEIGA-, valórase como un apoio fundamental de recoñe­cemento por parte da Xunta de Galicia, pero non obstante é insuficiente. Esta asociación sen ánimo de lucro, naceu en 2007, co obxectivo de promover o desenvolvemento das empresas de in­serción de Galicia como vía de inclusión social cun claro carácter mercantilista e é recoñecida en 2012 Entidade Declarada de Utilidade Pública, supoñendo un recoñecemento á súa transparencia e ao seu labor.

Neste sentido, AEIGA promove e busca a implicación das administracións públicas e de entidades de iniciativa privada, para difundir a figura das empresas de inser­ción e atopar espazos de recoñecemento e contratación de servizos por parte tanto de deputacións e concellos galegos, como daquelas entidades ligadas ao territorio e ás necesidades de traballo nas súas zo­nas. Isto favorece a creación de postos de traballo, adquirindo un compromiso so­cial, ético e medio ambiental que vai máis alá da súa contribución a xerar emprego.

Actualmente as empresas de Inserción de Galicia que compoñen AEIGA, desenvol­ven o seu labor empresarial en materia de traballos medio ambientais, forestais e xardinería, servizos de recollida e reci­claxe de aceite usado e téxtil, limpeza, mantemento de infraestrutura e obra civil, realización de portes e mudanzas e posta en marcha de comercios de segunda man; contando un total de cinco empresas repartidas polo territorio autonómico: Feito, en Pontevedra; Cormo Integral, en Vigo; Servizos EIL, en Ribeira; e as empresas de inserción Compostela Inserta e Arroupa, en Santiago de Compostela.

En definitiva, as Empresas de Inserción Laboral son un instrumento que permite o acceso ao mercado de traballo mediante estruturas empresariais que producen bens e servizos, axustándose ás normas do mer­cado e xerando un beneficio económico e social, e sobre todo unha resposta laboral a disposición das administracións públicas como modelo de política activa de empre­go eficaz e eficiente.

Miguel Fernández Blanco Presidente da Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

 

CURSO DE LIMPEZA DE MOBILIARIO INTERIOR (55 HORAS)

Aeiga levará a cabo  un curso de LIMPEZA DE MOBILIARIO INTERIOR (55h).

LUGAR: Do 10 ó 17 de xuño-Centro Sociocultural de Fontiñas (Rúa Berlín 13, baixo).

Do 20 ó 27 de xuño-Centro Sociocultural de Vite (Rúa Carlos Maside, nº7).

-Santiago de Compostela-

HORARIO: 9:00- 14:00 horas.

 

Imagen1

Fomento da igualdade a través das tics

Aeiga levará a cabo un curso de Fomento da igualdade a través das tics.(25 horas)

LUGAR: Centro Sociocultural de Vite (Rúa Carlos Maside, nº7). Santiago de Compostela.

Data: 11, 12, 13, 14, e 15 de abril de 2016.

HORARIO: 9:00-14:00h.

 

Imagen1

XORNADAS GALEGAS SOBRE EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL

AEIGA levará a cabo unhas Xornadas Galegas sobre Empresas de Inserción Laboral en Santiago de Compostela .

LUGAR: Centro Abanca Obra Social (Rúa Cervantes s/n).

DATA: 3 de marzo de 2016 de 10:00 a 12:30h.

Imagen1

Programa Insire

Aeiga leva a cabo o módulo UF0124: iNTERRELACIÓN, COMUNICACIÓN E OBSERVACIÓN COA PERSOA DEPENDENTE E A SÚA CONTORNA.(80 horas)

Data: 15 de febreiro- 8 de marzo de 2016.

Lugar: Centro Sociocultural de Fontiñas.

web a5

Xornada informativa: Coñecendo ás Empresas de Inserción Laboral

Aeiga leva a cabo a Xornada informativa ” Coñecendo ás Empresas de Inserción Laboral”

Lugar: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela

Data: 10 de decembro de 2015.

Imagen2

PROGRAMA IN-FORMATE

Aeiga leva a cabo o curso “Coidados do menor e inmersión lingüistica”.

LUGAR: Concello de Lalín

DATAS: 3, 4, 6, 10 e 11 de marzo.No Centro Sociocomunitario Joaquín Lóriga s/n de 9:00 a 14:00 horas.Cartel novo