Contratación de persoal de inserción

As empresas de inserción laboral teñen unha serie de peculiaridades que debes coñecer.

Que perfiles poden ser de inserción?

A persoa debe estar en risco ou situación de exclusión social, acreditada polos Servizos Sociais, segundo o establecido no Artigo 3.1 da Lei 10/2013.

BOE
Z

Estar nunha situación de cargas familiares non compartidas.

Z

Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores.

Z

Proceder de cumprimento de pena nunha institución penal.

Z

Condición de vítima de violencia doméstica.

Z

Condición de vítima de violencia de xénero.

Z

Ser inmigrante ou emigrante retornado.

Z

Pertencer a unha minoría étnica.

Z

Discapacidade superior ao 33%.

Z

Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda.

Z

Estar en proceso de rehabilitación social, como resultado dun programa de deshabituación de substancias ou calquera outra adicción que repercuta persoal e socialmente.

Z

Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas.

Z

Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reatribución sexual.

Z

Calquera outro factor non previsto expresamente neste artigo sempre que, ponderado polos servizos sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e social da persoa, condicione negativa e gravemente a súa inclusión social e laboral. Esta ponderación poderá ser tamén obxecto de avaliación por parte dos técnicos da Comunidade Autónoma.

Condicións para a súa contratación

– A persoa debe atoparse en situación de desemprego e rexistrada como demandante de emprego no Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

– Non prestar servizo a unha empresa de inserción nos dous anos inmediatamente anteriores. (Excepto no fracaso do proceso de inserción previo ou de recaída na exclusión)

Consulta o documento completo.

Que formas contractuais se empregan? Duración? Requisitos?

Características do contrato de traballo nunha EI:

Modalidade

Utilizarase a modalidade contractual específica das empresas de inserción: o contrato temporal de fomento de emprego (é obxecto de bonificacións ás cotas da Seguridade Social).

Ver modelo.

Xornada

A xornada laboral pode ser a tempo completo ou parcial.

Requisito para ser obxecto de bonificacións ás cotas da Seguridade Social:

Para poder acceder ás axudas sobre as cotas á Seguridade Social, é requisito que a xornada laboral non sexa inferior ao 50 % da xornada ordinaria da empresa.

Firmado o contrato

 • O contrato de traballo, as súas prórrogas e variacións formalizaranse sempre por escrito, no modelo establecido polo Servizo Público de Emprego Estatal e comunicarase á oficina pública de emprego.   Unha copia destes documentos remitirase aos Servizos Sociais Públicos competentes para o seguimento do itinerario personalizado de inserción.   O contrato necesariamente incorporará no correspondente anexo a expresión das obrigacións que as partes asumen no desenvolvemento do itinerario persoal de inserción e as medidas concretas a poñer en práctica

Consultar trámites: Redirixe ao punto 7. Proceso de constitución.

Duración

 • Mínima: 6 meses
 • Máxima: 3 anos

Prórroga:

 • O contrato poderá prorrogarse en caso de ter unha duración inferior á máxima (3 anos), ata alcanzar a mesma.
 • Cada prórroga debe ter unha duración igual ou superior á duración inicial do contrato.

Requisitos para a formalización do contrato

 • Debe acreditarse documentalmente:
  • A situación de risco ou exclusión social: certificado dos Servizos Sociais.
  • A situación de desemprego e inscrición como demandante de emprego: documento acreditativo da demanda de emprego emitido polo SEPE.
 • Debe formalizarse por escrito, así como de habelas, as súas prórrogas e modificacións, utilizando o modelo oficial correspondente.
 • O contrato debe conter como anexo o plan de inserción sociolaboral da PTI, o cal debe ser aceptado e asinado por todas as partes involucradas.

Características da relación laboral?

Réxime xurídico:

Abrir chat
1
Necesitas axuda?
Ola 👋, en que podemos axudarte?