• A defensa, promoción e representación dos intereses económicos, sociais e empresariais das empresas de inserción laboral das persoas que traballan nelas.
  • A promoción, o fomento e apoio para a creación de novas empresas de inserción laboral en Galicia.
  • E a integración e inclusión das persoas en risco ou situaciòn de exclusión social
  • Sensibilizar sobre a figura das empresas de inserción laboral e sobre a inserción sociolaboral en Galicia.
  • Proporcionar aos responsables e técnicos de entidades de iniciativa social os coñecementos básicos respecto da creación e constitución de novas empresas de inseción laboral para valorar a posibilidade de decidir iniciar o camiño do emprendemento e avanzar na posta en marcha de iniciativas empresariais de Empresas de Inserción Laboral.
  • Dar difusilón á figura das empresas de inserción laboral entre os profesionais das áreas de inclusión social, servizos sociais, orientación laboral e promoción do emprego que traballen tanto en entidades de caracter público comode iniciativa social.
  • Servir de ferramenta de traballo para os técnicos de inclusión social, servizos sociais, orientación laboral e promoción do emprego e do emprendemeto na súa relación coas empresas de inserción laboral e coas entidades promotoras deste tipo de figuras.
  • E como último obxetivo está o de apoiar a creación de novas empresas de inserción laboral en Galicia.