• ESTATAL

  Lei 44/2007, de 13 de decembro

 • ESTATAL

  R.D. 49/2010, 22/01/10, polo que se crea o Rexistro Administrativo de E.I, do Ministerio de Traballo e Inmigración

 • AUTONÓMICA

  Orde 29/12/08 que regula o procedemento de calificación e rexistro

 • AUTONÓMICA

  Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (Art. 35 Reserva contratos E.I.L., e C.E.E.)

 • LEI RESERVA

  Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. (Ver Art. 26)