REQUISITOS PARA A CUALIFICACION COMO EIL

Proporciona ás persoas traballadoras en proceso de inserción as seguintes medidas de apoio personalizas:

 • Formación profesional
 •  Adquisición de hábitos sociais de traballo
 •  Acompañamento social
 • Sociedades mercantís (SL, SA)
 • Sociedades laborais (SLL, SAL)
 • Sociedades cooperativas
  (Legalmente constituídas e que cumpran os requisitos da lexislación sobre E.I.L.)

Poden ser promotoras de empresas de inserción laboral:

 • Entidades ou corporacións de dereito público
 • Entidades sen ánimo de lucro
 • Fundacións
  Sempre que teñan dentro do seu obxecto social: A inserción social de persoas en situación ou risco de exclusión social e participen coa seguinte % de participación mínima no capital social:

  • 51% para sociedades mercantís
  • 49% para sociedades laborais
  • 33% para sociedades cooperativas
 • Mínimo do 30% respecto ao total do cadro en cómputo anual, (agás os límites específicos para S.coops e de S.laborais)
 •  Nunca menos de 2, agás empresas de 4 ou menos traballadores que terán polo menos 1
  (Para acreditar a % indicada computaranse tanto os traballadores por conta allea como os socios traballadores. Deben entenderse en cómputo horario de xornada completa)
 • Non ter vinculados os balances, as contas de resultados e o patrimonio a actividades económicas distintas das do obxecto social
 • Aplicar o 100% dos resultados ou dos excedentes dispoñibles de cada exercicio económico á mellora ou ampliación das estruturas produtivas e de inserción de E.I.L., ou a programas de inserción sociolaboral das entidades promotoras

TRÁMITES DA CUALIFICACIÓN E.I.L.

 • Rexistro público e gratuíto de carácter administrativo
 • Depende da D. X. de Promoción do Emprego da Cons. Traballo e Benestar da Xunta
 • Non substitúe á obriga de rexistrar a sociedade no rexistro correspondente segundo a natureza xurídica (R.M., R.Coop.)
 • A inscrición rexistral é condición previa para acceder ás axudas públicas específicas
 • Incluír na súa denominación social “Empresa de Inserción Laboral” ou a abreviatura “E.I.L.”
 • Estar constituída legalmente e inscrita no rexistro correspondente á súa natureza xurídica (RM, RCoop, ..)
 • Cumprir os requisitos esixidos para ser cualificadas como E.I.L. recollidos no Decreto 156/2007 e mediante o procedemento específico regulado pola Orde de 29/12/08
 • Denominación social
 • Memoria que acredite a viabilidade económica, técnica e financeira do proxecto
 • CIF e escritura, estatutos ou outra documentación das entidades promotoras
 • CIF, escritura e estatutos da E.I.L.
 • DNI representantes legais
 • Relación de traballadores
  (Prazo de resolución: 6 meses Silencio: positivo)
 • Comunicar as modificacións estatutarias que poidan afectar á súa cualificación (prazo 2 meses)
 • Plan de actividades e orzamento anual con anterioridade ao exercicio
 • As contas anuais e o informe de xestión de cada exercicio económico (prazo 6 meses dende o peche do exercicio)
 • O balance social anual (informe dos resultados de inserción) (prazo 6 meses dende peche exercicio)
 • Incumprimento da finalidade principal da E.I.L.: a integración sociolaboral
 • Perda ou incumprimento dos requitos de cualificación
 • Incumprimento das obrigas como E.I.L.
 • Transformación, fusión, absorción, segregación (teñen que cualificarse as novas sociedades como E.I.L.)
 • Peche ou disolución da empresa