AEIGA ORGANIZA OBRADOIROS DE FORMACIÓN DENTRO DO PROGRAMA INSIRE

AEIGA, en colaboración cos equipos de Inclusión de Arzúa, Lalín, Ames e Santiago, organiza Obradoiros de Formación dirixidos aos usuarios do II Plan de Inclusión.
Os Obradoiros terán lugar en Sigüeiro (Oroso) o 17, 18, 24 e 26 de setembro; en Cuntis o 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 de outubro; en Ordes o 29 e 31 de outubro; en Padrón o 28, 29, 30 e 31 de outubro e 4, 5, 6 e 7 de novembro; en Santiago o 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 e 27 de novembro e 2, 4 de decembro.

A Asociación de Empresas de Inserción de Galicia continuando no seu traballo de inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social organiza os presentes Obradorios de Formación dentro do seu “Programa Insire”
O Programa Insire enmárcase dentro das actividades de apoio ás empresas de inserción no establecemento de itinerarios de inserción personalizados e accións formativas dirixidas a persoas en situación de exclusión sociolaboral incorporadas a empresas de inserción laboral, coa novidade de que tamén vai dirixido a traballar cos equipos de inclusión social de Galicia para a mellora da formación das persoas en situación ou risco de exclusión social (que son os posibles usuarios das empresas de inserción)

OBXECTIVOS DO OBRADOIRO:
• Formar ós usuarios en habilidades sociais e orientación e preparación para a busca de empre-go .
• Proporcionarlles unha orientación na busca de emprego (elaboración dun Cv, Carta de presenta-ción ,presentación a entrevistas…..)
• Proporcionar coñecementos básicos en materia laboral (contrato, nómina, finiquito, dereitos e deberes laborais básicos)
• Iniciación en materia de igualdade (igualdade no traballo, igualdade oportunidades,etc)
• Dereitos de conciliación da vida laboral e fami-liar.
• Iniciar un proceso formativo tanto para os traballadores en inserción das Empresas de inser-ción como para persoas en situación ou risco de exclusión social,como posibles traballadores das empresas de inserción Laboral.

PROGRAMA:
Modulo formativo 1:
1.Socialización e habilidades sociais:
• Socialización e habilidades sociais.
• O mercado laboral, novos xacementos de emprego.
• Traballo en equipo.
• A participación Social.
• A xestión do tempo.
2.Igualdade entre homes e mulleres:
• O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación.
• Igualdade de trato e oportunidades no ámbito laboral.
• Igualdade de trato no acceso a bens e servizos e o seu suministro.
3.Dereito Laboral Básico:
• O contrato.
• A nómina.
• O Finiquito.
• Dereitos Laborais Básicos.
4.O emprendemento outra idea para o emprego:
• Como se crea una empresa.
• Ideas básicas para o estabrecemento de una empresa.

Módulo2: Búsqueda de Emprego
1.Situación na busca de Emprego:
Carta de Presentación
• Definición
• Estrutura
• Recomendacións.
Currículo Vitae
• Definición
• Estrutura
• Recomendacións
• Entrevista (Video de entrevistas de traballo)

Módulo 3: Dereito laboral
1.Dereito Laboral
• Dereitos e deberes derivados do contrato de traballo.
• O salario e as garantías salarias.
• O tempo de traballo.
• Extinción do contrato de traballo.
• Faltas e Sancións.

folleto insire aeiga

NOVO ENCONTRO INFORMATIVO SOBRE AS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL EN VIGO

AEIGA Celebra un encontro en Vigo para a difusión das figuras da Empresas de inserción laboral

 

AEIGA, continuando coa súa labor de difusión das Empresas de Inserción Laboral que  leva realizando varios anos consecutivos, trasladase  a Vigo para levar a cabo un novo encontro de difusión das figuras da Empresas  de inserción, poñendo a disposición dos interesados toda a información  necesaria ás mesmas e organizando un encontro onde se atoparan os técnicos e  directivos das empresas de inserción galegas, para facer unha introdución a un  mundo, non aínda moi coñecido como son as Empresas de inserción Laboral.
Para  este encontro AEIGA conta coa colaboración da Empresa de inserción sita en Vigo  (Cormo Integral) para poder levar a cabo unha toma de contacto directa e real, co  mundo das Empresas de inserción, así como tamén é posible a  participación de outras Empresas de inserción  como é Sercoga, que ten a súa sede en Ourense, e Properdis sita en Ribeira.
Prevese, ademais, a colaboración do Concello de Vigo, con algunha participación nas  xornadas (o alcalde Abel Caballero que procederá ó peche das mesmas), así como a  intervención de persoal da Xunta de Galicia pertencente a Consellería de Traballo  e Benestar do ámbito de Promoción do Emprego. Vai dirixida tanto a técnicos,  directivos e demais persoal das Eil, traballadores/as sociais, estudantes e  persoas con interese xeral.

Obxectivos:

-Dar a coñecer a existencia da  figura das empresas de inserción.
-Sensibilización sobre que é  unha empresa de inserción e a súa labor.
-Informar sobre a existencia  de diferentes empresas de inserción de Galicia.
-Crear un lugar de encontro  entre especialistas  na materia.

carmen avendaño y abel caballeroCarmen Avendaño (vicepresidenta de AEIGA) xunto ao alcalde de Vigo, Abel Caballero durante as xornadas